Jogszabályok hierarchiája

2023. március 29.

jogszabályi hierarchia

A jogszabályok hierarchiájának jelentősége

A jogszabályok hierarchiájának jelentősége többek között abban rejlik, hogy meghatározza a jogrendszerben lévő jogszabályok közötti viszonyt és prioritást, segítve ezzel a jogalkotók és a jogalkalmazók munkáját.

 1. Rendszerezés és koherencia: A jogszabályok hierarchiája révén a jogrendszerben lévő jogszabályok egy strukturált és logikus rendszert alkotnak. Ez elősegíti a jogszabályok értelmezését és alkalmazását, valamint biztosítja a jogrendszer koherenciáját.
 2. Konfliktusok elkerülése: A jogszabályok közötti rangsor meghatározza, hogy melyik jogszabály érvényesül, ha két vagy több jogszabály ütközik egymással. Ezzel elősegíti a jogi konfliktusok megelőzését és rendezését.
 3. Alkotmányosság és jogállamiság: A jogszabályok hierarchiája előírja, hogy minden jogszabály az alkotmány alapelveinek és értékeinek megfelelően kerüljön elfogadásra és alkalmazásra. Ez biztosítja a jogállamiság elvét és védi az alapvető jogokat.
 4. Jogbiztonság: A jogszabályok hierarchiája biztosítja, hogy a jogalkalmazók és az állampolgárok is könnyebben tájékozódhassanak a jogrendszerben. A jogszabályok áttekinthetősége és érthetősége hozzájárul a jogbiztonság erősítéséhez.
 5. Demokratikus elvek érvényesülése: A jogszabályok hierarchiája azon alapul, hogy az egyes jogszabályokat a demokratikusan választott képviselők és a kormány hozza létre. Ez garantálja a jogalkotás demokratikus jellegét és az állampolgárok közvetett részvételét a jogalkotásban.

A jogszabályok hierarchiájának jelentősége az állam működésének és a jogrendszer stabilitásának, átláthatóságának és koherenciájának biztosítása, valamint a demokratikus elvek és az alkotmányosság érvényesülése a jogalkotásban és a jogalkalmazásban.

Az egyes jogszabályok közötti kapcsolat és hatály

Az egyes jogszabályok közötti kapcsolat és hatály a jogrendszerben lévő jogszabályok egymásra épülésén és egymástól való függésén alapul. A jogszabályok közötti kapcsolatok és hatályok az alábbiak:

1. Alkotmány: Az alkotmány az állam alapjogi szabályozása, amely meghatározza az állam működésének alapelveit és a polgárok alapvető jogait. Minden egyéb jogszabály az alkotmánynak megfelelően kell, hogy létrejöjjön és érvényesüljön.

2. Törvények: Az alkotmány után a törvények a legmagasabb szintű jogszabályok, amelyeket az országgyűlés fogad el. A törvények az alkotmány alapelveit és értékeit konkretizálják, és szabályozzák a társadalom legfontosabb területeit. A törvények hatálya az egész országra kiterjed.

3. Rendeletek: A rendeletek a törvények végrehajtását és részleteit szabályozó jogszabályok. A rendeletek között megkülönböztetünk kormányrendeleteket és miniszteri rendeleteket. A kormányrendeletek a kormány által hozott jogszabályok, míg a miniszteri rendeleteket az egyes miniszterek fogadják el. A rendeletek hatálya szintén országos.

4. Önkormányzati rendeletek: Az önkormányzati rendeletek a helyi és területi önkormányzatok által hozott jogszabályok, amelyek a helyi közösségek sajátos igényeinek megfelelően szabályozzák az adott területet. Az önkormányzati rendeletek hatálya az adott önkormányzat területére korlátozódik.

5. Határozatok és döntések: A határozatok és döntések az egyes hatóságok és szervek által hozott jogalkalmazói aktusok. Ezek az aktusok egy-egy konkrét ügyben határozzák meg a jogszabályok értelmezését és alkalmazását. A határozatok és döntések hatálya az adott ügyre korlátozódik.

Alkotmány és alkotmányosság

Az alkotmányjogi normák érvényesülése

Az alkotmányjogi normák érvényesülése azt jelenti, hogy az alkotmányban foglalt alapelvek, értékek és rendelkezések meghatározzák és befolyásolják a jogalkotást, a jogalkalmazást és az állam működését. Az alkotmányjogi normák érvényesülése több szempontból is fontos:

Jogállamiság: Az alkotmányjogi normák érvényesülése biztosítja a jogállamiság elvét, amely szerint az államnak és annak szerveinek a jogszabályoknak megfelelően kell működniük, és tiszteletben kell tartaniuk az állampolgárok alapvető jogait.

Alapvető jogok védelme: Az alkotmányban foglalt alapvető jogok érvényesülése azt jelenti, hogy minden jogszabály, határozat és intézkedés tiszteletben kell tartania az állampolgárok jogait, és nem lehet ezeket sérelmesen korlátozni.

Hatalommegosztás: Az alkotmányjogi normák érvényesülése biztosítja a hatalommegosztás elvét, amely szerint az államhatalom különböző ágai (törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás) egymástól függetlenül és egymást ellenőrző módon működnek.

Demokratikus alapelvek: Az alkotmányjogi normák érvényesülése garantálja a demokratikus alapelveket, mint például a választásokat, a politikai pártok szabad működését, a véleménynyilvánítás szabadságát és az állampolgárok részvételét a politikai döntéshozatalban.

Törvények

Törvények szintén az alábbi szinteket különböztetjük meg:

 • Országgyűlési törvények
  • Az országgyűlés által elfogadott törvények
  • Az alkotmányhoz képest másodlagos jogforrások
 • Nemzetközi szerződések
  • Nemzetközi jogforrások
  • A nemzetközi szerződések hazai jogrendszerbe történő átültetés

Rendeletek

Rendeletek esetében az alábbi szinteket határozzuk meg:

 • Kormányrendeletek
  • A kormány által elfogadott jogszabályok
  • A törvények végrehajtását szabályozó rendeletek
 • Miniszteri rendeletek
  • A miniszterek által elfogadott jogszabályok
  • Az egyes területek szabályozása

Önkormányzati rendeletek

 • Helyi önkormányzatok
  • A települési önkormányzatok által elfogadott jogszabályok
  • A helyi közösség igényeinek megfelelő szabályozás
 • Területi önkormányzatok
  • A megyei önkormányzatok által elfogadott jogszabályok
  • A területi szintű szabályozás

Határozatok és döntések

 • Kormányhatározatok
  • A kormány döntéseinek formája
  • A kormányzati politika irányvonalainak meghatározása
 • Egyéb hatósági döntések
 • Hatósági eljárások keretében hozott döntések
 • Az egyes ügyekben érvényesülő jogszabályok értelmezése és alkalmazása

Határozatok és döntések

 • Kormányhatározatok
  • A kormány döntéseinek formája
  • A kormányzati politika irányvonalainak meghatározása
 • Egyéb hatósági döntések
  • Hatósági eljárások keretében hozott döntések
  • Az egyes ügyekben érvényesülő jogszabályok értelmezése és alkalmazása

Az Alaptörvény T) cikke tartalmazza a magyar jogalkotó szerveket és a kibocsátható jogforrásokat.

a) az Országgyűlés által hozott törvény, b) a kormányrendelet, c) a miniszterelnök és a miniszterek rendelete, d) a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, e) az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, f) az önkormányzat rendelete, valamint g) a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete.

A jogszabályokat a Magyar Közlönyben kell kihirdetni, kivételt képez ez alól az önkormányzati rendelet.

Ajánló

A legjobb önfejlesztő könyvek

A legjobb önfejlesztő könyvek

Miért olvasunk önfejlesztő könyveket? Az önfejlesztő könyvek számos előnnyel rendelkeznek, és hozzájárulhatnak az egyének életminőségének...

bővebben
A legjobb üzleti könyvek

A legjobb üzleti könyvek

Az üzleti könyvek értékes erőforrások azoknak, akik személyes fejlődésre és szakmai fejlődésre törekednek. Betekintést, stratégiákat és gyakorlati...

bővebben